Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny:

 

W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów,  pracowników i kontrahentów nasza firma profesjonalnie dba o bezpieczeństwo danych razem z Polskim Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Primost Południe Sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 91 ; 42-504 Będzin; KRS: 0000781739, NIP: 6252468929, REGON: 383108380, kontakt tel.: +48 32 724 63 66, biuro@primost-poludnie.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z poniższymi zasadami:

  • jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą oraz został nawiązany kontakt celem omówienia jej szczegółów, dane osobowe będziemy przetwarzać, by podjąć działania dla jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie będziemy trzymać dłużej Państwa danych, niż zwyczajowo w takich kontaktach to jest przyjęte, chyba że zostaną Państwo naszymi Klientami, wówczas przetwarzamy dane zgodnie z pkt 2);
  • jeżeli są Państwo naszym Klientem, dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a po zakończeniu umowy na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przedawnienia roszczeń odpowiednio na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO przez czas określony w tych przepisach;
  • będąc pracownikiem firmy, z którą współpracujemy, Państwa dane osobowe przetwarzane są celem realizacji usług lub umów, jakie wiążą nas z Państwa pracodawcą, który nam udostępnił te dane, w oparciu państwa zgodę lub umowę. Dane będziemy wykorzystywać tylko przez czas realizacji umowy, a następnie gdy będzie to konieczne, do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osób fizycznych, które przebywają na naszych budowach przetwarzany również w oparciu o przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  • gdy inicjują Państwo kontakt przez formularze internetowe zamieszczone na naszych stronach internetowych lub serwisach społecznościowych, będziemy z Państwem kontaktować się w celu odpowiedzi na zadane pytanie, co jest naszym usprawiedliwionym celem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe w tym przypadku będą przechowywane przez czas zwyczajowo przyjęty w takich konwersacjach. Możemy też otrzymać zapytanie od Państwa wraz z danymi kontaktowymi od innych Administratorów danych, którzy umożliwiając przesłanie do nas takich formularzy, np. https://www.facebook.com.;
  • w przypadku potencjalnych pracowników Państwa dane przetwarzane są celem rekrutacji oraz późniejszego zatrudnienia w firmie lub na placu budowy. Udostępniane dane są wskazane w przepisach prawa pracy, a będą zbierane celem podpisania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz lit. b) RODO, chyba że prześlą nam Państwo więcej swoich danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Państwa dane osobowe będą usuwane. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane kontaktowe możemy uzyskać z ogłoszeń lub od pośredników pracy. Do specyficznych projektów państwowych np. przy wykorzystaniu funduszy unijnych, wymagane jest złożenie przez Państwa swojego portfolio. Brak zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b.) na przetwarzanie tych danych uniemożliwia nam przyjęcie Państwa kandydatury do takiego projektu;
  • jeżeli wchodzą Państwo w oznaczoną strefę prowadzonego przez nas monitoringu wizyjnego, który prowadzimy w biurze główny, w biurach lokalnych (kontenery) i na placu budowy, przetwarzamy Państwa wizerunek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Państwa dane w formie wizerunku przetwarzane będę maksymalnie przez okres 3 miesięcy. W uzasadnionych prawem przypadkach dłużej, do czasu prawomocnego wyroku, orzeczenia lub decyzji gdy nagranie monitoringu jest dowodem w sprawie. Każdy obszar monitorowany jest oznakowany taliczką.
  • jeżeli wykonują Państwo dla nas usługi logistyczne przy pomocy naszej floty samochodowej, to jest ona wyposażona w urządzenia śledzące GPS, które mają za zadanie chronić interes Administratora a także zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia, co jest naszym uzasadnionym interesem. Monitoring GPS zapewnia Administratorowi właściwe użytkowanie pojazdu a także zapewnia sprawną organizację i pełne wykorzystanie czasu pracy, np. poprzez kontrolę wybranych tras przez pracowników i sprawdzenie, czy są optymalne. Dane osobowe jako ślad GPS będą zatem przetwarzane na odstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i przechowywane są przez nas przez maksymalnie 3 miesiące.  W postaci zanonimizowanej mogą być przechowywane bezterminowo i służyć do celów optymalizacji logistyki. Każdy pojazd z użytym systemem GPS jest oznakowany.
  • jeżeli jesteśmy generalnym wykonawcą na budowie, na której Państwo przebywają, to przetwarzamy Państwa dane w oparciu o przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a jeżeli na terenie budowy znajduje się monitoring, przetwarzamy Państwa wizerunek gdyż jest to nasz uzasadniony interes w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy i ochroną mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

korzystając z naszej strony internetowej https://primost-poludnie.pl przetwarzamy dane zgodnie z polityką prywatności i cookies umieszczoną pod adresem https://www.primost-poludnie.pl/polityka-prywatnosci/.

Dane osobowe, niewymagane przepisami prawa, będziemy przetwarzać na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu np. rekrutacji (gdy prześlą nam Państwo swoje zdjęcie, portfolio itp.), bądź w innych celach wskazanych podczas pobierania danych na podstawie zgody. Informujemy, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie, a jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty z którymi współpracujemy.

Ponad to odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące dla nas: hosting strony internetowej i dostarczające rozwiązań IT, w tym operator naszych adresów e-mail czy przechowywanie danych w chmurze, usługi księgowe i rachunkowe, jak również w przypadku korzystania z serwisów internetowych, dane przetwarzają odrębni Administratorzy:

Państwa dane nie podlegają profilowaniu przez naszą firmę, ale mogą podlegać profilowaniu u innych administratorów takich jak Facebook Ireland Ltd, Google LLC czy Microsoft Corporation. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli nie są spełnione odpowiednie warunki określone w rozdziale 5 RODO. Przekazujemy Państwa dane do Stanów Zjednoczonych (w usłudze chmury danych) w takim przypadku jest to zgodne z prawem, gdyż Komisja Europejska zatwierdziła odpowiedni stopień ochrony w programie EU-US Privacy Shield.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pragniemy poinformować, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. W przypadku niepodania danych, niektóre usługi będą niemożliwe do realizacji.